OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH

Organizowanych przez MotoBooking.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem turystyki w rozumieniu Ustawy z dn. 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i usługach powiązanych jest firma MotoBooking.pl Kowalewski Dariusz, zwana dalej „Organizatorem”. Dane Organizatora: MotoBooking.pl Kowalewski Dariusz z siedzibą w Będzinie. Adres 42-500 Będzin ul. Małobądzka 32, NIP: PL 6443183439, wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych nr ewidencyjny 22691, nr rejestrowy 1394.

 2. Prawa i obowiązki Uczestników imprezy turystycznej oraz Organizatora określają przepisy niniejszego Regulaminu, Ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, tekst jednolity),Ustawy z dn. 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U.2017 poz. 2361, tekst jednolity).

 

II. ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej zwanej dalej Umową pomiędzy Klientem ,a Organizatorem następuje w momencie gdy organizator otrzyma podpisaną przez Klienta Umowę lub otrzyma wpłatę na podane w umowie konto pierwszej raty w wysokości minimum 50% wartości imprezy w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

 2. Dokonanie rezerwacji przez klienta jest traktowane jako oferta zawarcia umowy o udział w imprezie.

 3. Rezerwacji imprezy można dokonać na stronie organizatora https://motobooking.pl wypełniając formularz rezerwacji lub telefonicznie pod numerem +48 606381740

 4. Przy zawieraniu Umowy Organizator określa rodzaj dokumentów potrzebnych do realizacji imprezy oraz termin ich okazania lub dostarczenia do biura Organizatora.

 5. Klient jest zobowiązany poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych oraz o zmianie danych osobowych innych uczestników imprezy, w imieniu i na rzecz których zawarł umowę z Organizatorem, a także o zmianie lub wymianie dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy, w terminie umożliwiającym dopełnienie niezbędnych formalności, nie krótszym niż na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.

 6. Organizator zobowiązuje się do rezerwacji odpowiedniej ilości miejsc zgłoszonych przez Klienta do momentu otrzymania od Klienta podpisanej umowy bądź wpłaty na konto Organizatora pierwszej raty w wysokości minimum 50% wartości imprezy.

 7. Rezerwacja o której mowa w punkcie 3 wygasa jeżeli

  a) klient w ciągu 7 dni kalendarzowych od jej dokonania nie odeśle organizatorowi podpisanej Umowy lub nie dokona wpłaty na podany przez Organizatora rachunek minimum 50% wartości imprezy w przypadku gdy do wyjazdu pozostało powyżej 30 dni

  b) klient w ciągu 7 dni kalendarzowych od jej dokonania nie odeśle organizatorowi podpisanej Umowy lub nie dokona wpłaty na podany przez Organizatora rachunek 100% wartości imprezy w przypadku gdy do wyjazdu pozostało 30 dni lub mniej

  c) klient w ciągu 24 godzin od jej dokonania nie odeśle organizatorowi podpisanej Umowy lub nie dokona wpłaty na podany przez Organizatora rachunek 100% wartości imprezy w przypadku gdy do wyjazdu pozostało 7 dni lub mniej

 8. Wraz z podpisaniem Umowy Klient zobowiązany jest

  a) w ciągu 7 dni od jej podpisania dokonać pierwszej wpłaty – w wysokości 50% ceny imprezy turystycznej. Pozostałą kwotę stanowiącą 50% ceny imprezy, Klient wpłaca 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy w sytuacji gdy do wyjazdu pozostało powyżej 30 dni

  b) w ciągu 7 dni od jej podpisania dokonać pełnej wpłaty – w wysokości 100% ceny imprezy turystycznej. w sytuacji gdy do wyjazdu pozostało 30 dni lub mniej

  c) w ciągu 24 godzin od jej podpisania dokonać pełnej wpłaty – w wysokości 100% ceny imprezy turystycznej. w sytuacji gdy do wyjazdu pozostało 7 dni lub mniej

 9. Brak zapłaty ceny imprezy w terminach określonych powyżej może powodować anulowanie Umowy.

 10. Organizator może podwyższyć cenę ustaloną w Umowie w przypadku wzrostu opłat urzędowych, kosztów transportu, podatków, kursów walut mających znaczenie dla danej Imprezy lub wzrostu innych opłat od usług turystycznych.

 11. W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy cena nie może być podwyższona.

 12. Organizator jest każdorazowo zobowiązany do udokumentowania wpływu wzrostu cen lub opłat wymienionych w ust. 10 na podwyższenie ceny Imprezy.

 13. Uczestnik ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa w punkcie 10,  jeżeli nastąpiło po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem Imprezy.

 14. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba:

  a) pełnoletnia lub podróżująca z pełnoletnim i posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych opiekunem,

  b) posiadająca wymagane szczepienia,

  c) spełniająca warunki kondycyjne i zdrowotne pozwalające jej na odpowiedzialne uczestniczenie w programie imprezy,

  d) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

  e) wyrażająca zgodę na wszystkie postanowienia OWU i Umowy.

 15. Podpisując Umowę Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z OWU i akceptuje bez zastrzeżeń wyrażone w nim warunki.

 16. Uczestnik podpisuje Umowę w imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich zgłoszonych osób i przejmując równocześnie odpowiedzialność za dotrzymanie warunków Umowy przez te osoby.

 17. W imieniu osoby niepełnoletniej umowę podpisuje jej opiekun prawny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych przy czym osoba niepełnoletnia musi mieć ukończone 13 lat

 18. Uczestnikowi przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy na inną osobę. W takim przypadku, Uczestnik zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Osoba przenosząca uprawnienia i obowiązki na inną osobę zobowiązana jest do zwrotu dokumentów otrzymanych od Organizatora.

 19. Kategoryzacja miejsc noclegowych następuje na podstawie przepisów obowiązujących w krajach docelowych.

 

III. ZMIANA UMOWY, ODWOŁANIE IMPREZY, REZYGNACJA Z UDZIAŁU W IMPREZIE

 1. W razie wystąpienia po stronie Organizatora okoliczności zmuszających Organizatora, z przyczyn od niego niezależnych, do zmiany głównych właściwości usług turystycznych, poinformuje on niezwłocznie, przed rozpoczęciem imprezy, Klienta o treści zmian. Klient, po uzyskaniu informacji od Organizatora, obowiązany jest w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Umowy, poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy, odstępuje od zawartej Umowy za zwrotem wniesionych przez niego opłat albo odstępuje od Umowy i przyjmuje zastępczą imprezę, jeśli jest oferowana.

 2. Organizator nie zastrzega sobie prawa do podwyższenia ceny. Klient nie ma prawa do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.

 3. Jeżeli Klient nie rozpoczął udziału w imprezie w wyznaczonym terminie bez winy Organizatora, Organizator nie ma obowiązku zapewnienia Klientowi przejazdu w celu umożliwienia wzięcia udziału w imprezie.

 4. Rezygnacja z udziału w imprezie (odstąpienie od umowy) może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia złożonego bezpośrednio u Organizatora lub wysłanego na adres siedziby Organizatora

 5. W razie rezygnacji przez Podróżnego z imprezy, Organizator ma prawo pobrania kwoty odpowiadającej wysokości kosztów faktycznie poniesionych, nie więcej jednak niż:

  a) do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 50% ceny,

  b) do 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 100% ceny.

  Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Klienta.

  Organizator informuje, że istnieje możliwość zakupu ubezpieczenia kosztów związanych z ewentualną rezygnacją.

 6. Postanowień punktu 5 nie stosuje się, gdy Podróżny odstąpił od Umowy przed rozpoczęciem imprezy z uwagi na wystąpienie nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy .

 7. W/w koszty dotyczą również Klientów, którzy z przyczyn niezależnych od Organizatora nie otrzymali wizy na wykupioną imprezę.

 8. 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania (rozwiązania umowy) imprezy w przypadku gdy:

  a) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż Minimum Organizacyjne podane w Umowie, a Organizator poinformował uczestników imprezy o rozwiązaniu umowy w terminie:

  - 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,

  - 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,

  - 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni

  b) Organizator nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Klienta o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

  2. W przypadkach określonych w punkcie 8. podpunkt 1, klientowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu rozwiązanej Umowy.

  3. Przepisy punktu 8 podpunktów 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku konieczności przesunięcia terminu imprezy.

 9. Zwrot kosztów dokonywany jest przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji lub rozwiązania Umowy.

 

IV. UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW IMPREZY

 1. W przypadku imprez krajowych Organizator na mocy zawartej z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa, oświadcza, że każdy uczestnik imprezy turystycznej jest zgłoszony do AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. i zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w Umowie o udział w imprezie turystycznej.

 2. Uczestnicy imprez krajowych ubezpieczani zostają w firmie AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., na kwotę 10 000 zł od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 3. W przypadku imprez krajowych Uczestnik oświadcza za siebie i za innych Uczestników imprezy, w imieniu których dokonuje zakupu i płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem Umowy o udział w imprezie turystycznej otrzymał i zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa oraz z Kartą Produktu Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

 4. W przypadku imprez zagranicznych Organizator na mocy zawartej z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. oświadcza, że każdy uczestnik imprezy turystycznej jest zgłoszony do AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. i zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w Umowie o udział w imprezie turystycznej.

 5. Uczestnicy imprez zagranicznych ubezpieczani zostają w firmie AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., na kwotę 10 000 EUR od kosztów leczenia, 2 000 EUR od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od utraty bagażu na kwotę 200 EUR Ubezpieczenie nie zawiera zwyżki za choroby przewlekłe.

 6. przypadku imprez zagranicznych Uczestnik oświadcza za siebie i za innych Uczestników imprezy,w imieniu których dokonuje zakupu i płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem Umowy o Udział w imprezie turystycznej otrzymał i zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa oraz z Kartą Produktu Ubezpieczenia AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

 7. Uczestnik ma możliwość do wykupienia za pośrednictwem Organizatora dodatkowego ubezpieczenia w AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. od kosztów rezygnacji uczestnictwa w imprezie z przyczyn losowych, takich jak np. nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie,przedwczesny poród, śmierć osoby bliskiej czy poważna szkoda w mieniu ubezpieczonego. Ogólne warunki tego ubezpieczenia, tj. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. są dostępne u Organizatora oraz na jego stronie internetowej. Uczestnik może dokonać zakupu takiego ubezpieczenia we własnym zakresie poza Organizatorem i u innego ubezpieczyciela.

 8. W przypadku chęci zakupu dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji uczestnictwa w imprezie za pośrednictwem Organizatora w AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. obowiązują następujące terminy:
  a) nie później niż 30 dni przed datą planowanego rozpoczęcia imprezy w przypadku gdy umowa o udział w imprezie została podpisana więcej niż 30 dni przed terminem jej rozpoczęcia
  b) w dniu podpisania umowy o udział w imprezie jeżeli do rozpoczęcia imprezy pozostało 30 dni lub mniej.
 9. W przypadku zakupu dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji uczestnictwa w imprezie za pośrednictwem Organizatora w AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Uczestnik oświadcza za siebie i za innych Uczestników imprezy, w imieniu których dokonuje zakupu ubezpieczenia, że otrzymał i zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. oraz z Kartą Produktu Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

 10. Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

 11. Dane Ubezpieczonych będą udostępnione do AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa w celu realizacji umowy ubezpieczenia.

 

V. ZWROT CENY

 1. W razie odwołania imprezy przez Organizatora, zmiany terminu imprezy lub programu imprezy, Klientowi przysługuje prawo zwrotu dokonanych wpłat. Organizator dokonuje zwrotu wpłat przed rozpoczęciem planowanej imprezy w terminie i na warunkach określonych w pkt. III niniejszych Warunków.

 2. Prawo zwrotu dokonanych wpłat przysługuje Klientowi także w razie jego rezygnacji z imprezy – po poinformowaniu Organizatora na piśmie o rezygnacji, w terminie i na warunkach określonych w pkt. III niniejszych Warunków.

 

VI. OBOWIĄZKI KLIENTA I ORGANIZATORA

 1. Klient obowiązany jest na miejscu zbiórki posiadać: Umowę o udział w imprezie turystycznej, dowód wpłaty, a także ważny i odpowiedni dokument tożsamości uprawniający Klienta do przekroczenia granicy z danym państwem (zgodnie z przepisami kraju docelowego i krajów tranzytowych – odpowiednio dowód osobisty lub paszport). Powyższy obowiązek posiadania ważnego dokumentu podróży dotyczy również dzieci - bez względu na wiek.

 2. Klient ma obowiązek poinformować Organizatora o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy turystycznej.

 3. W celu sprawnego przebiegu imprezy Klient zobowiązany jest stosować się do zaleceń opiekuna grupy, przestrzegać punktualności oraz informować opiekuna grupy o zamiarze oddalenia się od grupy.

 4. Klient oświadcza, że przed zawarciem umowy został poinformowany przez Organizatora o:

  a) obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, oraz o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy jak rónież o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej, w szczególności udzielił informacji, iż w ramach krajów Strefy Schengen można podróżować na podstawie dowodu osobistego, za wyjątkiem dzieci, które muszą posiadać własny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty), a także, że podczas podróży do krajów spoza Strefy Schengen, każda osoba podróżująca, w tym dziecko, powinna posiadać ważny paszport;

  b) możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej oraz o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia;

  c) szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia w i na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego.

 5. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o udział w imprezie turystycznej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

  a) działaniem lub zaniechaniem Klienta,

  b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, niezwiązanych z wykonywaniem usług turystycznych, jeżeli tych niezgodności nie można było przewidzieć ani uniknąć,

  c) siłą wyższą, która uniemożliwia realizację umowy przez Organizatora – wówczas każda ze stron może rozwiązać Umowę.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności z tytułu:

  1) skutków naruszenia przez Klienta postanowień Umowy, OWU, Regulaminu wypraw, Planu Imprezy

  2) braku możliwości wzięcia udziału w Imprezie przez Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta lub osób trzecich, w tym m. in.:

  a) spowodowanych odwołanym lub opóźnionym środkiem transportu do miejsca rozpoczęcia Imprezy,

  b) uszkodzeniem motocykla (zalecane wykupienie dodatkowego ubezpieczenia assistance)

  c) pozostawaniem przez Klienta w stanie nietrzeźwości lub w stanie zdrowia nie pozwalającym na podróż motocyklem w czasie przewidzianym w Planie Imprezy,

  d) nieodpowiedniego przygotowania kondycyjnego, technicznego lub braku umiejętności Klienta w stosunku do Imprezy i związaną z tym niemożnością uczestniczenia w niej,

  e) nieterminowego wydania lub odmowę wydania paszportu lub wizy oraz odmowy wjazdu do danego kraju wynikającej z działań uprawnionych organów lub służb.

 7. Klient ma obowiązek powiadomić Organizatora w formie pisemnej, w trakcie trwania Imprezy, o stwierdzonych niezgodnościach z warunkami Umowy o udział w imprezie turystycznej. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, a w szczególności imię, nazwisko i adres. Organizator w terminie 30 dni od dnia zakończenia Imprezy ma obowiązek ustosunkowania się na piśmie do zgłoszonych uchybień i przedstawienia działań podjętych w celu ich usunięcia.

 8. Organizator nie zapewnia szczególnej opieki osobom niepełnoletnim oraz osobom o ograniczonej lub zniesionej zdolności do czynności prawnych. Osoby te mogą uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej i posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych.

 9. Organizator obowiązany jest do udzielenia pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 52 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

 10. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej, Organizator usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą.

 11. Organizator informuje, że istnieją pozasądowe metody rozwiązania sporów konsumenckich przez podmioty uprawnione wpisane do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

VII. REKLAMACJE, SZKODY

 1. Reklamacje w sprawie świadczeń winny być składane na piśmie.

 2. Składając reklamację Klient winien uzyskać podpis opiekuna grupy na piśmie reklamacyjnym.

 3. 1. Organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych Umową. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Organizatora lub jego przedstawiciela o niezgodności usług z zawartą Umową.

  2. Organizator, który w czasie trwania danej imprezy nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w Umowie powrót Klienta do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony.

  3. Podróżny może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w Umowie, lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.

 4. W razie wyrządzenia przez Klienta imprezy szkody w mieniu lub na osobie, Klient ponosi odpowiedzialność cywilną oraz karną za wyrządzoną szkodę. W razie naprawienia przez Organizatora szkody wyrządzonej przez Klienta imprezy, Organizator ma uprawnienie do żądania zwrotu wartości naprawionej szkody oraz zadośćuczynienia za utratę marki.

 

VIII. OCHRONA PRZED NIEWYPŁACALNOŚCIĄ

Organizator posiada w AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa gwarancję ubezpieczeniową nr 05.468.528 Klienci mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem, czyli Marszałkiem Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, tel. 32 77 40 978, e-mail: gospodarka@slaskie.pl

 

IX.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem podawanych przez Osobę zgłaszającą danych osobowych jest MotoBooking.pl Kowalewski Dariusz z siedzibą w Będzinie. Adres 42-500 Będzin ul. Małobądzka 32, NIP: PL 6443183439

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem e-mail –info@motobooking.pl

 3. Za poprawność podanych danych osobowych Podróżnych odpowiada w pełni Osoba zgłaszająca –zawierająca Umowę.

 4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.

 5. Podane dane osobowe Podróżnych przetwarzane są w celu:

  a) podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

  b) wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.RODO;c)

  c) dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 6. Podane dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane przez Administratora:

  a) przez czas trwania umowy,

  b) przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie

  c) przez czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

  d) do momentu wycofania zgody.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy.

 8. Podane dane osobowe Klientów mogą być udostępniane innym podmiotom, takim jak przewoźnicy, obiekty noclegowe, towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączenie w celu realizacji umowy lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.

 9. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.

 10. Klient posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.11.Dane osobowe Klientów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

X. ZGODA NA UTRWALENIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Klient oświadcza że wyraża zgodę na utrwalenie oraz wykorzystanie jego wizerunku w postaci fotografii oraz nagrań wykonanych w trakcie imprezy

 2. Klient wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku w postaci fotografii oraz nagrań wykonanych w trakcie imprezy na portalach społecznościowych, stronie www.youtube.com oraz www.motobooking.pl

 3. Uczestnik oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń, w tym wynagrodzenia z tytułu utrwalenia i wykorzystania jego wizerunku.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem umowy, strony będą rozstrzygały polubownie,a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez właściwy sąd powszechny.

 2. Prawo do interpretacji Ogólnych Warunków Uczestnictwa należy do organizatora.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE)nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)(Dz.Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 1). informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 4. Stosownie do ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich(Dz.U. poz. 1823) informujemy, że za obopólną zgodą, wszelkie spory w związku z wykonaniem umowy mogą być rozstrzygane w drodze pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

CookiesAccept mobile

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza Państwa zgodę. Czytaj więcej…

Zrozumiałem