W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza Państwa zgodę. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

REGULAMIN WYPRAW MOTOCYKLOWYCH


1. Uczestnik podróży musi mieć:
a) ukończone 21 lat w przypadku jeżeli jest kierowcą
b) ukończone 13 lat w przypadku jeżeli jest pasażerem

2. Każdy Uczestnik podróży będący kiewowcą powinien ze sobą posiadać następujące dokumenty:
a) ważne prawo jazdy uprawniające do prowadzenia pojazdu, którm się będzie poruszał
b) dowód rejestracyjny pojazdu, który będzie prowadził z datą ważności przynajmniej o 14 dni dłuższą niż termin planowanego powrotu z podróży
c) jeżeli pojazd, którym uczestnik podróżuje podlega umowie leasingu lub jest zarejestrowany na inną osobę, dodatkowo niezbędne jest wystawione przez właściciela pojazdu upoważnienie do użytkowania pojazdu poza granicami Polski.
d) dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu oraz “zieloną kartę” w przypadku wyjazdu do państw w których jest ona wymagana
e) organizator zaleca posiadanie dodatkowego ubezpieczenia assistance pojazdu w odpowiednim do podróży wariancie

3. Każdy Uczestnik podróży bez względu na to czy jest kierowcą powinien posiadać następujące dokumenty:
a) dowód osobisty z datą ważności przynajmniej 3 miesiące dłuższą niż data planowanego powrotu z podróży.
b) paszport z datą ważności przynajmniej 3 miesiące dłuższą niż data planowanego powrotu z podróży jeżeli jest on wymagany w krajach ujętych w szczegółach podróży
c) dowód zapłaty za podróż w której bierze udział

4. Każdy Uczestnik podróży będący jednocześnie kierowcą powinien posiadać sprzęt umożliwiający nawigację w przynajmniej jednej z opcji wymienionych poniżej:
a) urządzenia do nawigacji z mapami regionów przez które przebiega podróż,
b) smartfona z wgraną aplikacją służącą do nawigacji oraz z mapami regionów przez które będzie przebiegała podróż lub programu no nawigacji online z planem taryfowym umożliwiającym korzystanie z programów do nawigacji online na terenie krajów przez które będzie przebiegała podróż,
c) map w formie papierowej umożliwiających nawigację na terenie regionów przez które będzie przebiegała podróż
Od uczestnika wymagana jest podstawowa wiedza obejmująca obsługę wybranej przez siebie formy nawigacji.

5. Uczestnik biorący udział w wyprawie jako kierowca zobowiązany jest do posiadania własnego motocykla w odpowiednim stanie technicznym zapewniającym bezpieczną podróż. Motocykl o którym mowa musi potrafić bez problemu osiągnąć z pełnym obciążeniem maksymalną prędkość przelotową równą najwyższej dopuszczalnej prędkości obowiązującej na terenie krajów przez które prowadzi trasa wyprawy.

6. Uczestnik biorący udział w wyprawie jako kierowca powinien zapoznać się z Planem Wyprawy oraz posiadać odpowiednie umiejętności pozwalające na bezpieczne pokonanie planowanej trasy w różnych warunkach atmosferycznych i drogowych (deszcz, silny wiatr, wysoka lub niska temperatura, opady śniegu, błoto, nawierzchnie szutrowe, piasek itp)

7. Każdy motocykl biorący udział w wyprawie powinien posiadać na wyposażeniu podstawowe materiały eksploatacyjne oraz naprawcze w postaci minimum:
- zapasowe żarówki
- smar do łańcucha (jeżeli występuje)
- zestaw podstawowych kluczy i śrubokrętów
- zestaw naprawczy do opon lub dętek

8. Organizator nie zapewnia w trakcie podróży części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych m.in. opony, dętki, świece, klocki hamulcowe, olej i inne płyny eksploatacyjne)

9. Organizator nie odpowiada za ewentualne wypadki, zgony, choroby i kradzieże, a także za inne szkody na osobach czy mieniu, które wydarzą się w trakcie podróży, nawet jeżeli prowadzić one będą do skrócenia czasu trwania wyjazdu.

10. Organizator nie zapewnia opieki medycznej, a jedynie ubezpieczenie, na zasadach określonych w OWU będących integralną częścią umowy

11. Organizator w dniu i w miejscu rozpoczęcia każdego etapu podróży lub na początku podróży, przekazuje uczestnikom mapkę etapu, zawierający punkty określone w planie podróży, w szczególności hotele, parkingi i punkty wyrównawcze. Mapa będzie przekazana w formie elektronicznej lub papierowej.

12. Organizator ma prawo do zmiany trasy podróży, jeśli podyktowane jest to siłą wyższą (np. zła pogoda lub zamknięta dla ruchu droga) lub bezpieczeństwem uczestników.

13. Opiekunowi wyprawy przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika lub Pasażera z udziału w Imprezie w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik lub Pasażer nie stosują się do postanowień Umowy, OWU lub Regulaminu, a w szczególności w przypadku:
a) pozostawania przez Uczestnika lub Pasażera w stanie nietrzeźwości w czasie zaplanowanym w planie Imprezy na jazdę motocyklem,
b) nieposiadania przez Uczestnika umiejętności, warunków fizycznych i przygotowania technicznego lub odpowiedniego sprzętu do udziału w wyprawie,
c) niebezpiecznego zachowania Uczestnika na drodze, zagrażającemu życiu i zdrowiu pozostałych uczestników ruchu drogowego.

14. W przypadku wykluczenia z wyprawy organizator nie zapewnia pomocy w transporcie osób, rzeczy oraz sprzętu do kolejnego punktu wyprawy oraz do miejsca rozpoczęcia lub zakończenia imprezy.

15. Zadaniem opiekuna grupy jest pomoc uczestnikom w kwestiach organizacyjnych i formalnych związanych z udziałem w imprezie oraz dotyczących ich bezpieczeństwa. Do zadań opiekuna nie należy opieka nad każdym z uczestników osobno, zwłaszcza nad nieletnimi uczestnikami podróży oraz udzielanie pomocy technicznej i sprzętowej tj. naprawa usterek i uszkodzeń motocykla.

16. Każdy Uczestnik podróży ma do wyboru czy będzie podróżował z opiekunem grupy zgodnie z wyznaczonym harmonogramem czy też samodzielnie. W przypadku chęci odłączenia się od wyprawy Uczestnik ma obowiązek poinformować o tym opiekuna grupy.

17. Uczestnicy zobowiązani są stawiać się w punktach wyrównawczych, w miejscu i czasie określonym przez opiekuna grupy. Nie stawienie się uczestnika w takim punkcie, nie wstrzymuje opiekuna i pozostałych uczestników wyjazdu przed kontynuowaniem podróży. Opiekun nie jest zobowiązany czekać na dotarcie brakującego uczestnika do punktu wyrównawczego.

18. Prawo do interpretacji Regulaminu Wypraw Motocyklowych należy do organizatora.